Project verhogen productiviteit van de grond

Project verhogen productiviteit van de grond

Inleiding

De mensen produceren nu zo’n beetje wat zij zelf nodig hebben. Door de productiviteit van de grond te verhogen, zodat ze daarmee ook geld kunnen verdienen, zouden ze een manier vinden om, ook voor de jeugd, het boerenbestaan mogelijk en aantrekkelijk te maken.

Als dat niet lukt, dan zal de jeugd na hun schoolopleiding naar de stad verdwijnen. Vanwege de achterstandssituatie waaruit zij komen, zal het risico groot zijn, dat velen van hen een armoedig bestaan zullen leiden in de sloppenwijken van de steden. Een aantal van hen zal het misschien zo arm krijgen, dat zij hun kinderen weer niet naar school kunnen sturen. De oudere generatie zal moeizaam oud worden en uiteindelijk overlijden. Een dergelijk scenario leidt ertoe dat het platteland ontvolkt raakt.

Door echter de mensen op het platteland te ondersteunen bij het verbeteren van hun leefsituatie, zullen er kinderen met affiniteit voor het boerenbestaan terugkomen naar de streek. Betere landbouwmethoden, verhoging van de productiviteit leiden tot een bescheiden inkomen, maar ook tot een verhoging van de waarde van de grond. Dit project zal dan ook leiden tot een duurzame, cyclische leefwijze, waarbij voor degenen die dat willen er een goed leven buiten de stad mogelijk blijft op de grond waarop de familie al generaties lang thuis is, De oude cultuur van het platteland past zich aan aan de nieuwe tijd, maar gaat niet verloren.

Achtergronden vervolg

De afgelopen jaren hebben Yelins en Marike twee adolescente nichtjes in huis opgenomen. Deze jonge vrouwen hebben in die jaren een enorme verandering doorgemaakt. Door in de stad te wonen, door opleidingen te volgen, maar ook zeker door in een gezin te leven, dat eigenlijk in een volledig “andere wereld” leeft.
In die jaren is bij Yelins en Marike de behoefte gegroeid om ook andere familieleden te ondersteunen bij het maken van de transitie van de pre- naar de postindustriële tijd. Zij willen eraan bijdragen dat de familie en mogelijk in het verlengde daarvan ook de stam, beter wordt toegerust om de oprukkende buitenwereld te hanteren.

Elementen van die versterking van de positie van de familieleden zijn bijvoorbeeld:
– Scholing van zoveel mogelijk kinderen.
– Binnen bereik brengen van basis gezondheidszorg. Waaronder bijvoorbeeld tandheelkundige zorg.
– Het creëren van de mogelijkheid inkomsten te vergaren in de bergen voor de jeugd die klaar is met school, zodat zij de zorg voor hun ouder wordende ouders op zich kunnen nemen.
– Doen registreren van de eigendomsrechten, met name van de landbouwgrond, waarop de familie Mahtat al generaties lang woont en boert.
– Verhogen van de productiviteit van de boerderijen. Bijvoorbeeld door betere werktuigen, door aanbrengen van omheining tegen vraat.
– Verhogen van de dagelijkse levenstandaard. Bijvoorbeeld door elektriciteit opwekking m.b.v. zonnecellen, door water naar de huizen te brengen.

Vanuit een verbeterde situatie van de familie, kunnen de leden van de familie ook van belang zijn voor het versterken van de positie van de stam bij de transitie naar de nieuwe tijd.
Zo zullen er initiatieven kunnen worden opgestart om de kwaliteit en kwantiteit van scholen te verhogen en het transport naar scholen te verbeteren, zodat kinderen thuis kunnen blijven wonen. Men kan initiatief nemen om de toegangswegen te laten verbeteren, zodat de leden van de stam meer gebruik kunnen maken van auto’s en andere transportmiddelen. En er worden nieuwe dingen uitgeprobeerd (zonnecellen, waterleidingen aanleggen, elektrische verlichting etc.), die vervolgens breder kunnen worden toegepast.

Het is vanzelfsprekend, dat bij alle projecten die worden opgestart de familieleden leidend zijn. Het is hun leven en zij moeten regie houden over de wijze waarop zij de veranderende wereld tegemoet willen treden. En zij moeten de ondersteuning die wij kunnen bieden willen omarmen.

Toch is het goed mogelijk, dat de verschillende inzichten over te betekenis van de veranderingen, die in hun levens optreden en zeker het tempo waarin die veranderingen plaatsvinden, hier en daar tot frictie leidt. Het is begrijpelijk dat dit soort veranderingen met volstrekt onvoorspelbare uitkomst bij sommige leden van de familie angst oproept. Het feit dat Yelins familie is en de grote (en deskundige) betrokkenheid van Marike zullen in dat geval van doorslaggevende betekenis kunnen zijn.

Er zijn diverse leden van de familie, die heel goed zien hoezeer de nieuwe tijden niet te stuiten zijn, die zich zorgen maken over de toekomst en die blij zijn met de ondersteuning die Yelins en Marike willen bieden.

 

 

Een goede olijfoogst

 

Gezellig samen zijn.

 

Weven van een tapijt

Jaarverslag 2020

Jaarverslag Initiatief Afudisen 2020

Na de zomer van 2019 is het idee ontstaan om het ondersteunen van de familie Mahtat en in het verlengde daarvan de leden van de stam Ikhtfaan, wat systematischer aan te pakken en om pogingen te doen meer mensen bij dit mooie doel te betrekken. Daartoe hebben we ons gebogen over een missie, visie en strategie voor een Initiatief Afudisen en hebben we een kort beleidsplan (Beleidsplan Afudisen – Afudisen ) geformuleerd met een ambitie voor de komende jaren en een actieplan voor de eerste helft van 2019.

Corona
Vanwege de uitbraak van de coronapandemie hebben we niet alles kunnen realiseren wat we van plan waren. Het contact met onze sleutelfiguren in de gemeenschap in Afudisen werd bemoeilijkt doordat het dit jaar niet mogelijk was om naar Marokko te reizen en ter plekke de voortgang te monitoren en stimuleren.
Daarnaast werden onze fondsenwervingsacties in Nederland ook ernstig gehinderd door de maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken.
Toch kunnen we een aantal successen met jullie delen.

Scholingsproject
Tot onze vreugde kunnen we vaststellen dat het scholingsproject zeer voorspoedig verloopt. De spil in dit project is Mounia, die op dit moment drie van haar jongere broers en zussen in huis heeft om hen te begeleiden bij hun verdere ontwikkeling: Ismahan, Souhail en Meryam. Ook in Marokko zijn de scholen een aantal maanden volledig gesloten geweest en op dit moment zijn de scholen nog niet volledig open. Er is wel afstandsonderwijs en mede door de intensieve ondersteuning van Mounia blijken Souhail en Meryam tot de beste van hun jaar te horen. Ismahan werkt zelfstandig onder begeleiding van Mounia aan haar verdere ontwikkeling. Ze doet dit naast een opleiding tot naaister.

Water en landbouwproductiviteit
Een van de door ons geformuleerde ambities is het verhogen van de productiviteit van de landbouwgrond in Afudisen. Het is een hele droge streek en water blijkt een steeds groter probleem te worden. Waarschijnlijk vanwege de klimaatverandering. Er valt veel minder regen en de waterputten moeten steeds dieper worden gegraven om bij grondwater uit te komen.
Op dit moment experimenteren we met het gebruik van growboxxen en waterboxxen (www.groasis.com ). Met geoormerkte donaties hebben we onlangs 20 van deze systemen om bomen en groenten te verbouwen met veel minder waterverspilling, in Afudisen laten afleveren. Onder begeleiding van Mourad worden deze nu in gebruik genomen (.NIEUWS, WATERBOXXEN IN GEBRUIK, november 2020 – Afudisen) We zijn zeer benieuwd naar de resultaten.

Plannen voor het komende jaar
Het werven van donateurs zal de komende maanden een speerpunt zijn. Wij willen alles doen wat we kunnen om de continuïteit van het succesvolle scholingsproject te garanderen.
Op dit moment is er contact met ROC Twente. Zij zijn geïnteresseerd om met ons een project te doen, waarbij studenten ons helpen met een marketingstrategie op te stellen en evenementen te organiseren, zodra dat weer mogelijk is.
Een tweede speerpunt is het meedenken over de wijze waarop het tekort aan water op de berg, het hoofd geboden moet worden. Daartoe hebben we onder andere contact met TNO, die ons aan een geologische kaart van het gebied heeft geholpen. Nu zouden we graag in contact komen met een specialist, die ons (eventueel ter plekke) kan helpen met het aanwijzen van kansrijke plekken om waterputten te slaan.
Zodra het weer mogelijk is om naar Marokko te reizen, zullen Marike en Yelins Afudisen gaan bezoeken om in gesprek met de mensen daar te bepalen waar voor hen de prioriteiten op dit moment liggen.

 

Financiële verantwoording

 

Inkomsten
Donaties totaal € 4.681
rente € 1
inkomsten totaal € 4.681
Uitgaven
Uitkering aan project scholing € -4.980
Waterboxxen € -523
Lidmaatschap Partin € -60
Donaties ivm corona € -221
Bankkosten € -26
Donatie weduwe € -400
€ -6.210 uitgaven totaal € -6.210
Verschil inkomsten en uitgaven 2020 -€ 1.528
Banksaldo 1-1-2020 € 3.660
Banksaldo 1-1-2021 € 2.132

Francien Swart

Holten, 10 januari 2021

NIEUWS CORONA april 2020

achterste rij:
Souhail, Morad, Maroun en Soumiya, Meriyam, Ismahan
vooraan:
Yassine, Youssef, Mounia, Chaimae

Marike en Yelins zijn met hun kinderen in de tweede helft van februari twee weken in Afudisen geweest. De bedoeling van hun bezoek was onder andere om de mensen daar te laten weten dat hun betrokkenheid bij hun leven en hun toekomst niet is verminderd doordat zij naar Nederland zijn verhuisd. Die boodschap is wel overgekomen. Daarnaast wilden zij ondersteuning bieden bij de onderhandelingen over de verdeling van de landbouwgrond, met als doel het officieel laten registreren van het eigendom van de grond, waarop de leden van de uitgebreide familie al decennia lang aanspraak maken. In de twee weken dat zij in Afudisen konden blijven, zijn zij er helaas niet in geslaagd om de conflicten, die daarover leven te helpen beslechten. De conclusie die wij trekken is, dat er tijd en geduld nodig is en dat het vooral belangrijk is om ons te focussen op de jongeren. Bij hen zit de drive en de werkelijke motivatie om hun leven en toekomst te verbeteren.

Mounia is heel gemotiveerd en heel blij met de steun die ze van ons krijgt om haar zus en broer (en later nog een tweede zus en broer) te ondersteunen bij hun verdere scholing en ontwikkeling. Marike en Yelins hebben hen bezocht in hun knusse huisje in Meknes. Het ging ging erg goed met hen. Ismahan studeerde elke ochtend thuis (ze is nu ongeveer op het niveau van groeps 6) en ‘s middags ging zij naar een naaicursus met het doel uiteindelijk naaister te worden en daarmee de kost te verdienen. Zij heeft met onze hulp een naaimachine gekocht. Met Souhail ging het heel erg goed op de middelbare school. Hij heeft er veel plezier in en heeft snel vrienden gemaakt. Hij was tot nu toe sociaal een wat kwetsbare jongen, maar doet het goed op school, zowel in sociale zin als qua schoolprestaties. Hij zit op tai kwondo, waar hij erg van geniet. Mounia voedt hen goed op als het gaat over stelen, eerlijk zijn, praten over wat er in je om gaat en …. ja, ja, Souhail leert ook koken!

Ik spreek in de verleden tijd, omdat de coronacrisis ook in Marokko tot draconische maatregelen heeft geleid.
Sinds 20 maart is er een lockdown in Marokko. 13 maart is een dierbare neef van Mounia (en Yelins) overleden. Om die reden was ze afgereisd naar het huis van zijn weduwe om te helpen. Langzaamaan begon Marokko ook maatregelen te nemen en op 18 maart is ze naar huis gegaan om Ismahan en Souhail op de bus te zetten naar hun ouders toe in de bergen. Daarvan zegt ze zelf “Dat is het beste dat ik ooit gedaan heb.” Zelf is ze toen door gereisd naar haar tante om haar bij te staan. Het was niet bekend dat er een lockdown zou komen. Bij de tante bleven de bezoekers komen om haar te condoleren en er werd ondanks alle waarschuwingen veel gezoend. Toen de lockdown er kwam, zaten Ismahan en Souhail veilig èn vrij in de bergen. Maar Mounia zat met haar tante, haar nicht met een klein kindje, en haar neef opgesloten in huis in een dorp. Inmiddels heeft Mounia kans gezien om zich bij haar familie in Afudisen aan te sluiten. Zij is blij dat deze maatregel is genomen en dat zij met haar familie veilig en vrij in de bergen zit. Ismahan en Souhail doen elke dag nog een beetje aan school en daarbij nemen ze ook hun jongere zusjes Chaimae (17, nooit naar school geweest) en Miriam mee.

Onze mooie plannen voor het ondersteunen van de mensen bij het verhogen van de productiviteit van de landbouwgrond met behulp van de techniek van Groasis (zie: https://www.groasis.com/nl/dutch) of het realiseren van elektriciteit met behulp van zonnecellen (zie: https://www.theoffgridfactory.com/) ligt voorlopig even stil. Op dit moment is het feit dat Afudisen zo afgelegen ligt misschien wel een geluk bij een ongeluk.

Op dit moment ligt alles dus even stil, maar het gaat goed met de mensen in Afudisen.

Projecten

 

Werken met Projecten

We werken met concrete projecten, die een begin en een eind kennen. Onderdeel van ieder project is de duurzame borging van de resultaten. Bij projecten met een lange doorlooptijd, formuleren we tussenresultaten, zodat er ook als het eindresultaat niet helemaal gehaald wordt, toch voortgang is gerealiseerd.

In de afgelopen maanden zijn er 5 projecten geformuleerd die in een verschillend stadium van ontwikkeling verkeren:

 • Project Scholing kinderen
  Drie kinderen van de familie Mahtat willen graag de middelbare school volgen. Hun oudste zusje, die in een kleine stad in de buurt woont, wil hen in huis nemen om hen de gelegenheid te bieden om hun schoolopleiding voort te zetten. Wij willen haar daarbij graag financieel ondersteunen. Meer…
 • Project registratie eigendom grond
  De mensen uit Afudisen realiseren zich dat het van groot belang is dat zij de grond, waarop zij al generaties lang wonen, formeel in eigendom krijgen. Wij willen hen daarbij financieel en anderszins ondersteunen. Meer…
 • Project elektrische waterpomp
  De oudere generatie realiseert zich, dat het voor hun kinderen van belang is om naar school te gaan. Een probleem is echter dat het dagelijks leven voor hen veel zwaarder wordt als er geen kinderen meer zijn om te ondersteunen bij het zware werk. Een karwij dat lichaamskracht vergt is het dagelijks halen van water uit een diepe waterput. Dit werk zou aanzienlijk verlicht kunnen worden met behulp van een elektrische waterpomp op zonne-energie, waarmee het water kan worden op gepomp en naar de huizen kan worden gebracht. Meer…
 • Project tandheelkundige zorg
  Met name de oudere generatie uit Afudisen heeft geen toegang tot medische en tandheelkundige zorg. Ook voor de jongeren is tandheelkundige zorg zo goed als onbereikbaar. Basale tandheelkundige zorg zou veel gezondheidswinst en verhogen van de kwaliteit van leven opleveren. Meer…
 • Project vergroten productiviteit grond
  Doordat de Berbers in de Midden Atlas pas zeer kort geleden hun nomadische bestaan hebben vervangen door het leven op één plek, is er weinig ervaring met heb efficiënt en effectief bedrijven van landbouw. Kippen en schapen lopen vrij rond en veroorzaken bijvoorbeeld schade aan de gewassen. Ook met doelmatige irrigatie hebben de mensen weinig ervaring. Een aantal mensen hebben aangegeven dat zij graag willen worden ondersteund bij het vinden van nieuwe technieken om de productiviteit van de grond te verhogen. Meer... 

 

Beleidsplan Afudisen

Beleidsplan Afudisen, Oktober 2019

Visie
Van waaruit vinden we dit belangrijk, waarom hebben we deze missie?

Wij vinden dat iedereen op de wereld de regie moet kunnen hebben over zijn/haar eigen leven. Daartoe moet aan basisvoorwaarden worden voldaan zoals toegang tot schoon drinkwater, gezond voedsel, onderwijs, basale gezondheidszorg, middelen om in eigen onderhoud te voorzien.

 

Missie
Waar streven wij naar?

Mobiliseren van de vitale kracht van de stam Ikhtfaan ten behoeve van de succesvolle overgang van de pre-industriële naar de post- industriële tijd.


Visie op de strategie
Van waaruit werken wij?

Wij werken vanuit grote persoonlijke betrokkenheid.
Wij werken vanuit de gedachte van een olievlek. Klein beginnen en vervolgens steeds meer leden van de familie en vervolgens van de stam betrekken.
Wij werken vanuit de kracht van de mensen. Wie zijn zij, wat willen zij, wat kunnen zij en wat hebben ze nodig.
Wij maken gebruik van de sterke onderlinge verbondenheid van de familie en van de stam.
Wij streven naar maximale regie door betrokkenen, waarbij wij zoveel mogelijk willen faciliteren en ondersteunen.

 

Ambitie voor de komende 3 jaar
Wat willen we bereiken?

 • In de komende jaren willen wij realiseren dat drie kinderen uit Afudisen naar de middelbare school gaan en zodoende hen veel meer kansen bieden op een leven, waarin zij hun talenten kunnen inzetten voor hun eigen welzijn en dat van hun naasten.
 • In de komende jaren willen wij met behulp van een aantal Nederlandsche tandartsen basale tandheelkundige hulp realiseren voor de leden van de stam Ikhtfaan. Deze basale tandheelkundige zorg, zal een grote bijdrage leveren aan de algehele gezondheid van de mensen in het gebied.
 • Op zo kort mogelijke termijn willen wij realiseren, dat het eigenaarschap van de grond waarop de familie Mahtat al generaties lang leeft, formeel wordt vastgelegd. De ervaring, die daaruit voortvloeit zullen we delen met de andere families van de stam, zodat zij het voorbeeld kunnen volgen.
 • In de komende jaren willen wij in Afudisen realiseren, dat met behulp van een elektrische pomp op zonne-energie water naar de huizen en naar het land gebracht kan worden. De ervaring die uit dit project voortvloeit, zal worden gedeeld met de overige leden van de stam.
 • Met behulp van deskundigen uit Nederland, willen we de familie Mahtat ondersteunen bij het verhogen van de productiviteit van de landbouwgrond. Ook hier geldt dat deze ondersteuning erop gericht is, dat deze kennis in de omgeving gedeeld wordt.